Objednávací systém

Kralovice

Výběr služby:

×

Dávky pěstounské péče


Obecné informace

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče
o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

  1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),

  2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem,
    a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

  3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),

  4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo

  5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
    a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující/v evidenci, zletilé dítě).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na pobočkách Úřadu práce a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti .

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte průkaz totožnosti; u dětí do 15 let rodný list; rozhodnutí soudu, kterým bylo/y nezl. dítě/děti svěřeno/y do Vaší předpěstounské péče/pěstounské péče/poručenství/pěstounské péče na přechodnou dobu; pro všechny uvedené děti, které jsou starší 15 let, potvrzení
o nezaopatřenosti – potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz; prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků; rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči
na přechodnou dobu; rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění; formulář Doplňující údaje v rámci EU; potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení a další.


Bližší informace naleznete zde


×

Dávky pomoci v hmotné nouzi


Informace pro občanyUvedené informace jsou zjednodušené a pouze orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise, nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky.

Bližší informace naleznete zde


×

Dávky státní sociální podpory


Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné.

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Podívejte se na praktické rady, jak komunikovat elektronicky. Obecné informace

Obecné informace o dávkách státní sociální podpory.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím čtvrtletí. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny ani výdělečná činnost pečujícího rodiče.

Porodné

Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Při poskytnutí dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí. Za příjem není považován rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Pohřebné

Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Příjem rodiny se netestuje.

Životní a existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Ve státní sociální podpoře se životní minimum využívá při zjišťování nároku na některé dávky a při výpočtu výše některých dávek. Životní minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Upozornění

Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky.


Bližší informace naleznete zde


×

Zaměstnanost – Prvotní evidence


Objednání prvotní evidence:

podání žádosti o zprostředkování zaměstnání uchazeče o zaměstnání, podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, podání žádosti zájemce o zprostředkování zaměstnání.


Bližší informace naleznete zde


×

Zaměstnanost – Ukončení evidence


Objednání ukončení evidence: ukončení evidence uchazečů o zaměstnání na vlastní žádost, doložení či ohlášení nástupu do zaměstnání.

Bližší informace naleznete zde