Objednávací systém

Doksy

Výběr služby:

×

Dávky pěstounské péče


Obecné informace

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče
o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),

 2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem,
  a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

 3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),

 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo

 5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
  a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující/v evidenci, zletilé dítě).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na pobočkách Úřadu práce a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti .

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte průkaz totožnosti; u dětí do 15 let rodný list; rozhodnutí soudu, kterým bylo/y nezl. dítě/děti svěřeno/y do Vaší předpěstounské péče/pěstounské péče/poručenství/pěstounské péče na přechodnou dobu; pro všechny uvedené děti, které jsou starší 15 let, potvrzení
o nezaopatřenosti – potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz; prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků; rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči
na přechodnou dobu; rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění; formulář Doplňující údaje v rámci EU; potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení a další.


Bližší informace naleznete zde


×

Dávky pomoci v hmotné nouzi


Informace pro občanyUvedené informace jsou zjednodušené a pouze orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise, nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky.

Bližší informace naleznete zde


×

Dávky pro osoby se zdravotním postižením


Dávky pro osoby se zdravotním postižením


Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“), a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“)

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.
 

Kompetence k rozhodování

 • Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka ÚP“).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán.
 

Oprávněné osoby


Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením mají při splnění podmínek osoby, které jsou na území ČR hlášeny k trvalému pobytu a které zde mají bydliště. Dávky a průkaz náleží rovněž dalším osobám uvedeným v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které nemají trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí stav, kdy centrum zájmů má osoba na území ČR, například se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se připravuje na budoucí povolání). Nárok mají i občané EU krytí přímo použitelným předpisem EU – Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011.
 

Důležitá upozornění

 • Tento text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek a průkazu. Úplnou informaci naleznete v právních předpisech. Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP v místě Vašeho bydliště.
 • Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP nebo dostupné na stránkách Integrovaném portálu MPSV.
 • Přijetí žádosti ani vydání formuláře Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na dávku nebo průkaz nárok.
 • V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat opravný prostředek - odvolání. Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“.
 • Věnujte pozornost celému rozhodnutí (oznámení). Naleznete tam řadu praktických informací i upozornění na některé povinnosti, které máte i po přiznání dávky nebo průkazu.

  Bližší informace naleznete zde


×

Dávky státní sociální podpory


Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné.

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Podívejte se na praktické rady, jak komunikovat elektronicky. Obecné informace

Obecné informace o dávkách státní sociální podpory.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím čtvrtletí. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny ani výdělečná činnost pečujícího rodiče.

Porodné

Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Při poskytnutí dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí. Za příjem není považován rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Pohřebné

Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Příjem rodiny se netestuje.

Životní a existenční minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Ve státní sociální podpoře se životní minimum využívá při zjišťování nároku na některé dávky a při výpočtu výše některých dávek. Životní minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Upozornění

Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky.


Bližší informace naleznete zde


×

Příspěvek na péči


Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
 


Právní úprava

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).


Podmínky nároku na příspěvek na péči


Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Bližší informace naleznete zde


×

Zaměstnanost – Prvotní evidence


Objednání prvotní evidence:

podání žádosti o zprostředkování zaměstnání uchazeče o zaměstnání, podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, podání žádosti zájemce o zprostředkování zaměstnání.


Bližší informace naleznete zde


×

Zaměstnanost – Ukončení evidence


Objednání ukončení evidence: ukončení evidence uchazečů o zaměstnání na vlastní žádost, doložení či ohlášení nástupu do zaměstnání.

Bližší informace naleznete zde