Objednávací systém

Praha - západ

Výběr služby:

×

Dávky pro osoby se zdravotním postižením


Dávky pro osoby se zdravotním postižením


Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“), a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“)

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.
 

Kompetence k rozhodování

 • Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka ÚP“).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán.
 

Oprávněné osoby


Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením mají při splnění podmínek osoby, které jsou na území ČR hlášeny k trvalému pobytu a které zde mají bydliště. Dávky a průkaz náleží rovněž dalším osobám uvedeným v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které nemají trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí stav, kdy centrum zájmů má osoba na území ČR, například se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se připravuje na budoucí povolání). Nárok mají i občané EU krytí přímo použitelným předpisem EU – Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011.
 

Důležitá upozornění

 • Tento text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek a průkazu. Úplnou informaci naleznete v právních předpisech. Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP v místě Vašeho bydliště.
 • Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP nebo dostupné na stránkách Integrovaném portálu MPSV.
 • Přijetí žádosti ani vydání formuláře Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na dávku nebo průkaz nárok.
 • V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte možnost podat opravný prostředek - odvolání. Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“.
 • Věnujte pozornost celému rozhodnutí (oznámení). Naleznete tam řadu praktických informací i upozornění na některé povinnosti, které máte i po přiznání dávky nebo průkazu.

  Bližší informace naleznete zde


×

Příspěvek na péči


Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
 


Právní úprava

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).


Podmínky nároku na příspěvek na péči


Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Bližší informace naleznete zde


×

Zaměstnanost – Prvotní evidence


Objednání prvotní evidence:

podání žádosti o zprostředkování zaměstnání uchazeče o zaměstnání, podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, podání žádosti zájemce o zprostředkování zaměstnání.


Bližší informace naleznete zde


×

Zaměstnanost – Ukončení evidence


Objednání ukončení evidence: ukončení evidence uchazečů o zaměstnání na vlastní žádost, doložení či ohlášení nástupu do zaměstnání.

Bližší informace naleznete zde